برای نخستین بار در دنیا، گروه سرمایه گذاری ایپک پالاس کلید و پریزهایی ساخته که با افتخار می‌گوید بی خطر است. ...