با حکم وزیر: احمدرضا احسانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان شد ...