چرا آمریکا با داشتن مرگبارترین و گرانترین ارتش تاریخ، نمی‌تواند در جنگ‌هایش پیروز شود؟ ارتشی که به مردم تعلق ندارد، در مکان های اشتباه و در زمان های اشتباه برای اهداف امپریالیستی به کار گرفته می شود. ...