مسعود کیمیایی برای نخستین بار سکانس تغییر یافته فیلم «گوزن‌ها» که به‌دستور ساواک تغییر کرده بود را ب ...