هنگام سفر به کشورهای دیگر، گاهی تفاوت زبان تبدیل به مسأله ای دست و پاگیر می شود. ما تلاش می کنیم چیزی که مد نظر داریم را بیان کنیم اما مردم محلی متوجه ...