شاید این سوال، سوال بسیاری از کسانی باشد که هنوز سطح زبان آنها به سطح مطالعه کتاب های بدون ترجمه نرسیده یا اصلا به هیچ زبان خارجی مسلط نیستند. پاسخ مش ...