با پشت سر گذاشتن انگلیس حالا هند چشم به سبقت گرفتن از آلمان و ژاپن دارد. ...