تصاویری از فرود بزرگترین هواپیمای دنیا‌ آنتونف 225 (مریا) که یک هواپیمای ترابری است، شاید فکر کنید استفاده از این هواپیمای بزرگ در جهان زیاد نباشد، ام ...