مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هیچکسی خواهان جنگ نیست به همین دلیل است که ما اروپایی‌ها همه بازیگران را به خویشتنداری و تفکر دعوت می‌کنیم. به هم ...