مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هیچکسی خواهان جنگ نیست به همین دلیل است که ما اروپایی‌ها همه بازیگران را به خویشتنداری و تفکر دعوت می‌کنیم. به همین دلیل است که از زمان خروج آمریکا از این توافق، م ...