بررسی اصلاح ارزش گواهی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کمیسیون صنعت دولت ...