گفته می شود که سروش رفیعی از پرسپولیس کنار گذاشته شده تا پیام صادقیان جذب شود ...