تیم سایپا نماینده شطرنج ایران عنوان قهرمانى مسابقات شطرنج شهرهای آسیا را به خود اختصاص داد. ...