:امروزه با گسترش تکنولوژی، مراکز آموزشی به کودکان کدنویسی آموزش می دهند، به طوری که در هند بسیاری از کودکان قبل از صحبت کردن دارای چنین مهارتی هستند. ...