بعد از شایان مصلح و سروش رفیعی نام سومین بازیکن لیست مازاد کالدرون مشخص شد. ...