ائمه جمعه با نسل کنونی رابطه چندانی ندارند/ به یک تجدیدنظر اساسی در مورد ائمه جمعه احساس نیاز می‌شود ...