یک سناتور ارشد آمریکایی در اظهاراتی گفته در صورتی که کشورهای اروپایی به تجارت با ایران ادامه دهند، آمریکا آنها را با تحریم «له خواهد کرد.» ...