کارگران به 3 میلیون و 68 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند 97 نیاز دارند؛ اما اگر سبد 6 میلیون و 908 هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای 2 ...