اشتباه رایجی در میان ما ایرانی‌ها وجود دارد. این اشتباه این است که در مقایسه‎های خود تا اسم یک جنس چینی به میان می‌آید ناخودآگاه به قیمتی ارزان و کیفیتی پایین می‌اندیشیم. ...