نویسنده کتاب «دو روایت از یک عکس» گفت: بسیاری از جوانان هستند که موقعیت، ارتباط و یا سرمایه کافی را برای چاپ اثرشان ندارد، همین باعث می شود تا این نسل نتوانند در هیچ مکانی خود را محک بزنند. ...