محققان در مطالعات جدید خود دریافتند، کودکانی که بیشتر وقت خود را با دیگر کودکان صرف می‌کنند، به طور ویژه‌ای در یادگیری کلمات و زبان خوب هستند. ...