اقتصادی بودن، تفاوت باغستان سنتی با پهنه‌های جنگلی است ...