در دنیای امروز با افزایش بی رویه جمعیت بحران کم آبی روز به روز به موضوع جدی تری بدل می شود به گونه ای که در حال حاضر 750 میلیون نفر از جمعیت کره زمین دسترسی راحتی به آب آشامیدنی ندارند و به سختی نیازه ...