منطقه آزاد انسانی و مذهبی، اقدامی بدیع، ضروری و مقوم رابطه دولت ملت است ...