تهران - ایرنا - سفیر انگلستان در تهران گفت: با توجه به اینکه رشته چوگان به نام ایران ثبت جهانی شده است کشور شما در توسعه فرهنگی این رشته ورزشی نقش پرر ...