سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی و سیاسی می گوید: کسانی در خصوص ناتوانی زنگنه در فروش نفت در دل مردم تردید ایجاد می کنند،عموما کاسبان تحریم هستند. ...