استخدام تکنسین فنی آقا آشنا به امور تاسیسات در مشهد ...