استخدام مدیر منطقه آقا مسلط به اصول و فنون مذاکره در همدان ...