معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت «آنتونیو گوترش» از همه طرف های خلیج فارس می خواهد تا حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از افزایش تنش در این م ...