سیاست‌های واردات‌محور متولی کاغذ چاپ و تحریر در کنار ناهماهنگی‌های 2وزارتخانه منجر به تغییر کاربری تولیدکنندگان این نوع کاغذ شده است؛ حال آنکه در سایر ...