مشهد تنها کلانشهری است که با رشد فزاینده مصرف برق نسبت به الگوی تعیین شده روبرو شد. ...