همیشه خبرهایی درباره سردار آزمون منتشر می شود که تیم های بزرگ دنیا خواهان به خدمت گرفتن وی هستند… ...