اختصاصی / علی رغم صعود های اخیر ،چشم انداز دلار همچنان کاهشی است ...