استخدام نگهبان جهت شیفت شب برای کار در کشت و صنعت -بوئین زهرا ...