روایت تامل برانگیز و جنجالی از پیشنهاد یک واحد آپارتمان از طرف مسئول وزارت خانه برای مجری برنامه ثریا/ آخرین خبر ...