معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل 8 نهاد فراگیر ملی جدید در بخش کشاورزی گفت: مراحل ایجاد و صدور مجوز فعالیت نهاد‌های جدید در بخش کشاورزی در دس ...