سکوت صوفی زاده بعد از مدت ها شکست:به قله برسم به سنگ ریزه ها لبخند می زنم ...