تهران - ایرنا - شیخ محمد حسن خجسته از رهبران سیاسی انقلاب بحرین، با تاکید برعزم مردم این کشور در مبارزه با ظلم گفت: ملت بحرین همیشه صبور بوده و مخالف ...