پایگاه ینی شفق نوشته است که اگر نخست وزیر انگلیس برای تصویب برگزیت به حزب کارگر اتکا کند دولتش سقوط خواهد کرد. ...