نام اصلی نسخه ششم از مجموعه فیلم‌های ترمیناتور مشخص شد. این فیلم با نام رسمی سرنوشت تاریک با چهار ماه وقفه اکران بین المللی خود را از 22 نوامبر 2019 آ ...