وزیر راه و شهرسازی در حالی با تعیین قیمت اراضی مسکن مهر ۹۹ ساله توسط کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ کردن زمان واگذاری واحدها موافقت ... موافقت آخوندی با واگذاری زمین‌های مسکن مهر ۹۹ ساله/ مغایرت قانونی در حکم وزیر