چاپ سه‌بعدی غذا با ترکیبات تازه/ تصاویر


نمونه اولیه چاپگر سه‌بعدی فودینی طراحی شده و محققان بدنبال جمع‌آوری بودجه برای تولید تجاری آن هستند؛